Verwarde personen; Mad or Bad?

Februari 2016 - Sinds enige tijd staat het thema ‘verwarde personen’ prominent op diverse agenda’s. Binnen het Veiligheidshuis wordt een toename van personen waarbij de veiligheid voor personen of goederen in het geding komt opgemerkt. OGGZ- problematiek vormt voor het Veiligheidshuis de kapstok. OGGZ staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. De OGGZ richt zich op een zeer diverse doelgroep van sociaal kwetsbare mensen in de marge van de samenleving die zelf nauwelijks een beroep doen op de bestaande hulpverlening.

Zijn er nu meer verwarde mensen? Wij durven te stellen van niet. Mensen worden niet ‘gekker’. Wel zijn er oorzaken aan te wijzen, waardoor meer mensen op het terrein van de openbare geestelijke gezondheidszorg komen. Door de bezuinigingen bij de GGZ worden meer mensen ambulant behandeld. Het eigen risico dat mensen moeten betalen speelt een rol en het feit dat gemeenten bezuinigen op dagbestedingsprogramma’s. Zo zijn er nog wel een paar zaken te noemen.

Wanneer mensen binnen het Veiligheidshuis worden besproken, is er altijd sprake van zorg en (on)veiligheid. Binnen Noord-Holland Noord bestaat het vroeg-signaleringsoverleg of politie casus overleg (PCO) zoals het nu heet binnen Vangnet en Advies. Straf en zorg horen naast elkaar te lopen (mad or bad). Aangezien dit niet algemeen bekend is, zowel binnen politie/justitie als binnen de zorg, is daar 14 januari jl. een kennisconferentie over gehouden. Het artikel ‘Mad or Bad’ staat op onze site en daar zullen we afzonderlijk nog een item aan wijden.

Wat we wel zien is dat er gaten zitten in het systeem. Eén hiervan gaat over zorgwekkende zorgmijders met psychiatrische problematiek die voor onveiligheid zorgen. Er zijn vaak geen mogelijkheden om iemand gedwongen op te nemen vanuit de zorg. Voordat een persoon kan worden opgesloten vanuit strafrecht, moet er eerst iets zijn gebeurd. Dat is op zich logisch, maar het risico op een strafbaar feit wordt zeer hoog ingeschat. Het is dan te hopen dat het feit geen levensdelict is. Dat voelt niet goed. Vaak met kunst en vliegwerk worden er alternatieven bedacht om het risico te minimaliseren.

Landelijk is er wel aandacht voor het thema en wordt er nagedacht hoe de gaten in het systeem te dichten. De nieuwe wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gaat als het goed is 2018 in en geeft bijvoorbeeld de politie meer mogelijkheden. Tot die tijd moeten alle partijen nog wel wat hoofdbrekens verrichten in voorkomende gevallen en moeten we gezamenlijk creatief optreden.